Marching band

วงโยธวาทิตจากทีมงานที่สะสมประสบการณ์ ใช้เพื่อเปิดงาน หรือ นำขบวนเข้าสู่งาน
ด้วยดนตรีที่เร้าใจ สร้างความเป็นระเบียบและเข็มแข็ง